Algemene Voorwaarden
Nieuwebaan.nl B.V. Augustus 2017Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
1.1 Definities
1.2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.3 Totstandkoming van overeenkomst
1.4 Tijdsverantwoording en facturatie
1.5 Betalingsvoorwaarden
1.6 Ontbinding
1.7 Aansprakelijkheid
1.8 Overmacht
1.9 Geheimhouding
1.10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1.11 Slotbepalingen

Hoofdstuk 2 Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten en Detacheringsmedewerkers
2.1 Het inlenen van medewerkers
2.2 Inhoud en duur van de inleenovereenkomst en de terbeschikkingstelling(en)
2.3 Het inlenerstarief, (uur)beloning en overige vergoedingen
2.4 Informatieplicht opdrachtgever
2.5 De civiele ketenaansprakelijkheid voor loon
2.6 Aangaan (rechtstreekse) arbeidsverhouding door inlener met de uitzendkracht
2.7 Selectie van medewerkers
2.8 Zorgverplichting opdrachtgever en vrijwaring jegens Nieuwebaan.nl
2.9 Identificatie en persoonsgegevens
2.10 Auto van de zaak en bedrijfssluiting
2.11 Korte oproep


Hoofdstuk 3 Voorwaarden Payrolling
3.1 De opdracht en de terbeschikkingstelling
3.2 Beëindiging van de arbeidsovereenkomst
3.3 Informatieplicht opdrachtgever
3.4 De civiele ketenaansprakelijkheid voor loon
3.5 Selectie van medewerkers
3.6 Zorgverplichting opdrachtgever en vrijwaring jegens Nieuwebaan.nl
3.7 Identificatie en persoonsgegevens
3.8 Auto van de zaak en bedrijfssluiting
3.9 Beloning en vergoeding
3.10 Korte oproep
3.11 Begeleiding bij ziekte


Hoofdstuk 4 Voorwaarden voor arbeidsbemiddeling
4.1 Vergoeding en inhoud van de arbeidsbemiddelingsovereenkomst
4.2 Aangaan arbeidsverhouding door opdrachtgever met de werkzoekende
4.3 Selectie van werkzoekende
4.4 Exclusiviteit


Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 

1.1 Definities
1. Nieuwebaan.nl: de besloten vennootschap Nieuwebaan.nl B.V. statutair gevestigd te Schijndel.
2. Werknemer: iedere natuurlijke persoon welke door tussenkomst van Nieuwebaan.nl werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van een opdrachtgever (uitzendkrachten, Payroll- en/of Detacheringsmedewerker).
3. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Nieuwebaan.nl een overeenkomst is aangegaan met betrekking tot het ter beschikking stellen van personeel of iedere natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Nieuwebaan.nl
4. Opdracht: de schriftelijke overeenkomst van opdracht tussen Nieuwebaan.nl en opdrachtgever op grond waarvan een werknemer door Nieuwebaan.nl aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld om onder diens toezicht en leiding werkzaamheden te verrichten.
5. CAO-ABU: de collectieve arbeidsovereenkomst overeengekomen met de Algemene Bond Uitzendondernemingen.
6. Nieuwebaan.nl – Nocore online: de online-web portaal, welke als middel dient voor opdrachtgever en werknemer om uren- en onkostenregistratie door te geven aan Nieuwebaan.nl


1.2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Nieuwebaan.nl.
2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend rechtsgeldig indien schriftelijk overeengekomen.
3. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing.
4. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de opdracht en de algemene voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.
5. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op toekomstige rechtsverhoudingen tussen partijen, tenzij deze voorwaarden zijn gewijzigd. In dat geval gelden de nieuwe algemene voorwaarden.
6. Deze algemene voorwaarden vervangen de algemene voorwaarden van Nieuwebaan.nl van eerdere datum.
7. Alle aanbiedingen van Nieuwebaan.nl zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel nadrukkelijk in een schriftelijke offerte is kenbaar gemaakt.

1.3 Totstandkoming van overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijk aanvaarding van de opdrachtgever of doordat Nieuwebaan.nl feitelijk medewerker(s) ter beschikking stelt aan de opdrachtgever.
2. De specifieke voorwaarden waaronder de medewerker door Nieuwebaan.nl ter beschikking wordt gesteld aan de opdrachtgever zijn opgenomen in de overeenkomst.
3. Een wijziging of aanvulling van de overeenkomst wordt pas van kracht nadat deze door Nieuwebaan.nl schriftelijk is bevestigd.
4. Alle offertes van Nieuwebaan.nl zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte of aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de opdrachtgever aanvaard, heeft Nieuwebaan.nl het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Tarieven in de offertes en aanbiedingen zijn gebaseerd op bij aanvraag door de opdrachtgever verstrekte gegevens. Indien deze gegevens naderhand gewijzigd worden, dan kan dit gevolgen hebben voor de tarieven en/of de beschikbaarheid van de uitzendkracht/kandidaat.
5. Aanbiedingen, offertes en tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe aanvullende opdrachten.


1.4 Tijdsverantwoording en facturatie
1. De salarisbetaling vindt plaats aan de hand van tijdsverantwoording, welke tijdig door de opdrachtgever wordt aangeleverd. Door de opdrachtgever aangeleverde tijdverantwoording is bindend zodra deze door Nieuwebaan.nl is ontvangen. Indien een vaste arbeidsduur met de werknemer is overeengekomen, is Nieuwebaan.nl gerechtigd dit vaste aantal uren door te factureren aan de opdrachtgever. Nieuwebaan.nl is gerechtigd de uren van de werknemer wekelijks te factureren aan de opdrachtgever.
2. Tijdsregistratie vindt enkel plaats middels het web portal Nieuwebaan.nl – Nocore Online.
3. De opdrachtgever draagt zorg voor het correct en volledig invullen van de tijdverantwoording en is gehouden erop toe te zien, dat de daarin opgenomen gegevens van de werknemer correct en naar waarheid zijn vermeld, zoals: het aantal gewerkte uren, overuren, onregelmatigheidsuren, de overige uren waarover als gevolg van de opdracht en voorwaarden het uurtarief is verschuldigd, de eventuele toeslagen en eventuele onkostenvergoedingen.
4. Opdrachtgever is gehouden erop toe te zien dat de tijdverantwoording juist en tijdig bij Nieuwebaan.nl wordt ingediend, waarbij de opdrachtgever tevens zorg draagt voor de accordering door zowel de opdrachtgever als werknemer. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de gevolgen van eventueel onvolledig dan wel niet tijdig aanleveren van de tijdverantwoording.
5. Indien de werknemer de door de opdrachtgever aangeleverde tijdverantwoording betwist, is Nieuwebaan.nl gerechtigd de uren van te stellen overeenkomstig de opgave van de werknemer, tenzij de opdrachtgever kant aantonen dat de door hem vermelde gegevens correct zijn dan wel dat de werknemer reeds akkoord heeft gegeven voor de door de opdrachtgever aangeleverde tijdverantwoording. Indien een werknemer aanspraak maakt op de wettelijke verhoging op grond van artikel 7:625 BW, dan wel de wettelijke rente conform artikel 6:119 BW, vanwege het tekortschieten in de nakoming van lid 3, dan zal deze schade direct bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Nieuwebaan.nl is gerechtigd, om bij een dergelijke tekortkoming in de nakoming schade beperkend op te treden en de gewerkte tijd naar redelijkheid te schatten, dan wel de onvolledige tijdverantwoording te verwerken.


1.5 Betalingsvoorwaarden
1. De opdrachtgever is verplicht om Nieuwebaan.nl te machtigen om de door de opdrachtgever aan Nieuwebaan.nl verschuldigde bedragen via automatische incasso af te schrijven van zijn Nederlands IBAN-bankrekeningnummer. Zolang de opdrachtgever van de diensten van Nieuwebaan.nl gebruik maakt, is de opdrachtgever niet gerechtigd deze machtiging in te trekken zonder schriftelijke toestemming van Nieuwebaan.nl
2. Door verstrekking van een machtiging tot automatische incasso verplicht de opdrachtgever zich af te zien van terugboeking, storneren of het op andere wijze ongedaan maken van de incassering door Nieuwebaan.nl. Dit artikel geldt niet indien het geïncasseerde bedrag niet correspondeert met de ingediende tijdsverantwoording via Nieuwebaan.nl – Nocore online en de van toepassing zijnde omrekenfactor.
3. De door de opdrachtgever verschuldigde bedragen worden 2 dagen na de verzenddatum van de betreffende facturen geïncasseerd. De opdrachtgever zorgt steeds voor voldoende saldo op zijn IBAN-rekeningnummer om uitvoering van de automatische incasso mogelijk te maken.
4. Indien de automatische incasso niet gelukt is, is de opdrachtgever vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtsweg in verzuim en een rente van 1% per kalendermaand verschuldigd over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van de maand als volle maand wordt gerekend.
5. Indien een deel van de factuur via de G-rekening wordt betaald, verplicht de opdrachtgever zich om dit deel van de factuur binnen 8 dagen op de G-rekening van Nieuwebaan.nl over te maken.
6. Nieuwebaan.nl is verplicht te zorgen voor tijdige afdrachten van loonbelasting en sociale premies.
7. Rechtstreekse betalingen, dan wel verstrekking van voorschotten door de opdrachtgever aan de medewerker zijn niet toegestaan, ongeacht de reden waarom of de wijze waarop zulks geschiedt. Dergelijke betalingen en verstrekkingen regarderen Nieuwebaan.nl niet en leveren geen grond op voor enige schuldaflossing of verrekening.
8. Indien de opdrachtgever de factuur geheel of gedeeltelijk betwist, dient hij dit binnen 8 dagen na factuurdatum, schriftelijk, onder duidelijke opgaaf van redenen, aan Nieuwebaan.nl te melden. De bewijslast betreffende tijdige betwisting van de factuur ligt bij de opdrachtgever. Betwisting van de factuur ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
9. De opdrachtgever is niet bevoegd het factuurbedrag, ongeacht of hij dit betwist, te verrekenen met een al dan niet terecht vermeende tegenvordering en/of betaling van de factuur op te schorten.
10. Bij een eventuele stornering van de tweede incasso-opdracht door de bank van de opdrachtgever of door de opdrachtgever zelf, verplicht de opdrachtgever zich om op verzoek van Nieuwebaan.nl de arbeidsovereenkomst met de werknemer over te nemen tegen gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden en rechtspositie van de betreffende werknemer.
11. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, alsmede eventuele storneringskosten, die Nieuwebaan.nl maakt als gevolg van de niet nagekomen verplichtingen door de opdrachtgever op grond van dit artikel, komen geheel ten laste van de opdrachtgever.
12. Van alle bovengenoemde leden van artikel 1.5 kan worden afgeweken mits schriftelijk overeengekomen.


1.6 Ontbinding

1. Als een partij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is de andere partij gerechtigd de overeenkomst, door middel van een aangetekend schrijven, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De ontbinding vindt plaats nadat de in gebreke verkerende partij schriftelijk in gebreke is gesteld en hem een redelijk termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren, en nakoming is uitgebleven.

1.7 Aansprakelijkheid

1.Nieuwebaan.nl zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Nieuwebaan.nl kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever Nieuwebaan.nl onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Nieuwebaan.nl niet aansprakelijk voor de daardoor ontstaande schade
2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan goederen van of aan de persoon van Nieuwebaan.nl door handelen of nalaten van de werknemer dat enig verband houdt met de door hem verrichten werkzaamheden.

3. Behoudens bepalingen van dwingend recht evenals met inachtneming van de rechtsregels van de redelijkheid en billijkheid, is Nieuwebaan.nl niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, ontstaan aan de werknemer of aan zaken dan wel personen bij of van de opdrachtgever of derde, welke schade is ontstaan als gevolg van het ter beschikking stellen van de werknemer, het opzeggen door, en een doen of nalaten van de werknemer, opdrachtgever zelf of een derde, waaronder het aangaan van verbintenissen door de werknemer. Opdrachtgever is gehouden tot nakoming van alle verbintenissen die de werknemer namens hem aangaat.
4. Opdrachtgever zal Nieuwebaan.nl voor alle schadevorderingen vrijwaren.
5. Mocht onverhoopt Nieuwebaan.nl toch aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid van Nieuwebaan.nl voor enige directe schade in ieder geval beperkt tot het nog openstaande factuurbedrag. Deze schadelimiet geldt voor alle schadegevallen bij opdrachtgever samen die uit het handelen of nalaten van Nieuwebaan.nl voortvloeien. Voor indirecte schade, waaronder gevolgschade door opdrachtgever of derde gelden, zoals schade bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst is Nieuwebaan.nl nimmer aansprakelijk.
6. De opdrachtgever is verplicht om zorg te dragen voor een volledige aansprakelijkheids- en schadeverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in lid 2 en 3 van dit artikel. Op verzoek van Nieuwebaan.nl is de opdrachtgever verplicht een afschrift van het bewijs aan Nieuwebaan.nl te overleggen.
7. Nieuwebaan.nl heeft te allen tijde het recht maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen dan wel beperken. De kosten, verband houdende met dit recht, komen voor rekening van de opdrachtgever.


1.8 Overmacht
1. Indien er sprake is van overmacht is Nieuwebaan.nl niet aansprakelijk voor het niet, niet juist of tijdig nakomen van haar verplichtingen uit de opdracht en is in geval van overmacht niet gehouden enige schade te vergoeden. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Nieuwebaan.nl onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar eigen risico behoort te komen.
2. Als overmacht worden in elk geval aangemerkt arbeidsongeschiktheid of overlijden van de werknemer, verstoorde arbeidsrelatie, vakantie of verlof van de werknemer of beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de werknemer.
3. Voor zover daaronder niet reeds begrepen wordt onder overmacht tevens verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enig daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van personeel.
4. Zodra zich bij Nieuwebaan.nl een overmacht toestand voordoet zoals in lid 1 van dit artikel bedoeld, doet zij daarvan mededeling aan de opdrachtgever.


1.9 Geheimhouding
1. Nieuwebaan.nl en de opdrachtgever verstrekken geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, de hun ter kennis is gekomen ingevolge van een overeenkomst aan derden. Dit tenzij, en alsdan voor zover, verstrekking van de informatie nodig is om de overeenkomst naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
2. Op verzoek van de opdrachtgever zal Nieuwebaan.nl de werknemer verplichten tot geheimhouding omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij op de werknemer een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
3. Het staat de opdrachtgever vrij om de werknemer rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De opdrachtgever informeert Nieuwebaan.nl over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van hetgeen daarover is vastgelegd aan Nieuwebaan.nl
4. Nieuwebaan.nl is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van schending van de geheimhoudingsplicht door de werknemer.


1.10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op deze algemene voorwaarden, opdrachten, inleenovereenkomsten en/of andere overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die voortvloeien of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden berecht door de rechtbank binnen het arrondissement waarin Nieuwebaan.nl is gevestigd.


1.11 Slotbepalingen
1. Als enige bepalingen uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
2. Nieuwebaan.nl is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit hoofde van opdracht over te dragen aan derde. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de opdracht over te dragen aan derde.Hoofdstuk 2 Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten en Detacheringsmedewerkers


2.1 Het inlenen van medewerkers
1. De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan tussen de medewerker en Nieuwebaan.nl. Tussen de opdrachtgever en medewerker bestaat geen arbeidsovereenkomst.
2. Bij het ter beschikking stellen van de medewerker door Nieuwebaan.nl aan de opdrachtgever, werkt de medewerker feitelijk onder leiding en toezicht van de opdrachtgever. Nieuwebaan.nl heeft als formele werkgever geen zicht op de werkplek en de te verrichten werkzaamheden, op basis waarvan de opdrachtgever zorg dient te dragen voor een veilige werkomgeving, alsmede de leiding heeft en toezicht uitoefent op de medewerker.
3. De opdrachtgever zal, zonder schriftelijke toestemming van Nieuwebaan.nl, de door hem ingeleende medewerker niet doorlenen aan een derde om onder diens leiding of toezicht te werken. Een overtreding van onderhavig lid leidt ertoe dat Nieuwebaan.nl gerechtigd is om de terbeschikkingstelling van de medewerker en/of de opdracht per direct te beëindigen, alsmede alle hieruit voortvloeiden c.q. verband houdende schade aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De opdrachtgever stelt Nieuwebaan.nl alsdan volledig schadeloos.
4. Het is de opdrachtgever verboden een aan hem uitgezonden werknemer buiten Nederland te werk te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe van Nieuwebaan.nl. Ter verkrijging van deze toestemming dient aan Nieuwebaan.nl schriftelijk te worden opgegeven in welke land en welke plaatst de werkzaamheden zullen worden verricht aangevuld met de (geschatte) duur van de werkzaamheden. Opdrachtgever dient de werknemer onmiddellijk naar Nederland te laten terugkeren indien Nieuwebaan.nl de toestemming aan opdrachtgever voor het verrichten van deze werkzaamheden intrekt.


2.2 Inhoud en duur van de opdracht en de terbeschikkingstelling(en)
1. In de opdracht worden de specifieke voorwaarden waaronder de medewerker aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld opgenomen. De opdracht kan niet worden beëindigd zolang de medewerker aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
2. De opdrachtgever zal Nieuwebaan.nl informeren omtrent de beoogde duur van de terbeschikkingstelling, op basis waarvan Nieuwebaan.nl de aard en de duur van de arbeidsovereenkomst met de medewerker kan bepalen.
3. Als de opdracht voorziet in het uitzendbeding, dan hoeven Nieuwebaan.nl, medewerker en/of de opdrachtgever geen opzegtermijn in acht te nemen als zij de terbeschikkingstelling tussentijds wensen te beëindigen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
4. Als de opdracht niet voorziet in het uitzendbeding, dan is er sprake van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. In dit geval kan de opdrachtgever de ter beschikkingstelling uitsluitend tussentijds eindigen onder voorwaarde dat de met de ter beschikkingstelling verband houdende betalingsverplichtingen voortduren tot het verstrijken van de overeengekomen duur van de terbeschikkingstelling. Nieuwebaan.nl is alsdan gerechtigd om het inlenerstarief tot de overeengekomen duur van de terbeschikkingstelling aan de opdrachtgever in rekening te (blijven) brengen overeenkomstig het gebruikelijke c.q. te verwachten arbeidspatroon van de medewerker, tenzij Nieuwebaan.nl en de opdrachtgever hieromtrent schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
5. Als de opdrachtgever de terbeschikkingstelling wenst te beëindigen terwijl er niets is overeengekomen omtrent de duur van de terbeschikkingstelling en de medewerker op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd werkzaam is, geldt er één opzegtermijn van een maand.
6. Indien de reden van de beëindiging is gelegen in een geschil met de medewerker, dan wel een conflictsituatie, dan dient de opdrachtgever Nieuwebaan.nl daar tijdig van op de hoogte te stellen. Nieuwebaan.nl zal dan onderzoeken of het geschil, dan wel de conflictsituatie kan worden opgelost.
7. Nieuwebaan.nl kan in verband met de voor haar geldende aanzegverplichting jegens de medewerker de opdrachtgever minimaal vijf weken voor het einde van de opdracht voor bepaalde tijd verzoeken om aan te geven of hij voornemens is om de opdracht te continueren. De opdrachtgever is dan gehouden om binnen drie dagen aan te geven of hij de opdracht wenst te continueren. Het niet tijdig, dan we niet correct informeren van Nieuwebaan.nl leidt ertoe dat, de opdrachtgever de kosten verband houdende met de vergoeding ex artikel 7:668 BW integraal aan Nieuwebaan.nl dient te vergoeden.


2.3 Het inlenerstarief, (uur)beloning en overige vergoedingen
1. De opdrachtgever is voor de terbeschikkingstelling van de medewerker het inlenerstarief aan Nieuwebaan.nl verschuldigd, behoudens hieromtrent andersluidende afspraken zijn gemaakt.
2. Het inlenerstarief staat in directe verhouding tot het aan de medewerker verschuldigde loon. Het loon en de vergoedingen van de uitzendkracht worden vooraf aan de ter beschikkingstelling en zo nodig gedurende de ter beschikkingstelling bepaald en zijn gelijk aan het loon en vergoedingen die worden toegekend aan vergelijkbare werknemers, werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies, in dienst van de opdrachtgever, en wanneer toegepast volgens de CAO, de zogenoemde inlenersbeloning.
3. Tariefwijziging ten gevolge van CAO-verplichtingen en wijzigingen in of ten gevolge van wet- en regelgeving zoals fiscale en sociale wet- en regelgeving, worden met ingang van het tijdstip van die wijzigingen aan de opdrachtgever doorberekend en zijn dienovereenkomstig door de opdrachtgever verschuldigd, ook als deze wijzigingen zich voor doen tijdens de duur van de opdracht.


2.4 Informatieplicht opdrachtgever
1. De opdrachtgever informeert Nieuwebaan.nl tijdig, juist en volledig inzake de looncomponenten van de inlenersbeloning als bedoeld in artikel 2.3, zodat Nieuwebaan.nl het loon van de medewerker vast kan stellen.
2. Indien het loon en overige vergoedingen van de medewerker niet kunnen worden vastgesteld volgens de inlenersbeloning worden deze vastgesteld aan de hand van gesprekken die door Nieuwebaan.nl zijn gevoerd met de opdrachtgever en medewerker
3. Nieuwebaan.nl is gerechtigd om het inlenerstarief met terugwerkende kracht te corrigeren en aan de opdrachtgever in rekening te brengen, indien blijkt dat de inlenersbeloning onjuist is vastgesteld.


2.5 De civiele ketenaansprakelijkheid voor loon
1. Naast Nieuwebaan.nl is de opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk jegens de medewerker voor de voldoening van het aan de medewerker verschuldigde loon, tenzij de opdrachtgever zich inzake de eventuele onderbetaling als niet-verwijtbaar kwalificeert.
2. De opdrachtgever dient ten behoeve van het aantonen van zijn niet-verwijtbaarheid in ieder geval Nieuwebaan.nl tijdig, juist en volledig te informeren inzake de inlenersbeloning.
3. Nieuwebaan.nl is jegens de opdrachtgever gehouden om de medewerker te belonen conform de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de CAO-ABU voor Uitzendkrachten.
4. Indien de opdrachtgever zich nader wenst te laten informeren over de arbeidsvoorwaarden van de medewerker in het kader van de ketenaansprakelijkheid voor loon, treedt hij hierover in overleg met Nieuwebaan.nl.
5. De opdrachtgever onthoudt zich van het opvragen van de gegevens die geen betrekking hebben op of het in verband staan tot het loon van de medewerker. Nieuwebaan.nl behoudt zich het recht voor om geanonimiseerde informatie aan de opdrachtgever te verstrekken. Ten aanzien van de verkregen informatie met betrekking tot de medewerker is de opdrachtgever verplicht tot geheimhouding.


2.6 Aangaan (rechtstreekse) arbeidsverhouding door inlener met de medewerker
1. Als de opdrachtgever met een hem door Nieuwebaan.nl ter beschikking gestelde of te stellen medewerker rechtstreeks een arbeidsovereenkomst, dan wel een andersoortige arbeidsverhouding wil aangaan, stelt hij Nieuwebaan.nl daarvan onverwijld schriftelijk in kennis. Partijen treden vervolgens in overleg om de wens van de opdrachtgever te bespreken. Als uitgangspunt geldt dat de opdrachtgever aan Nieuwebaan.nl een redelijke vergoeding is verschuldigd, voor de door Nieuwebaan.nl verleende diensten in verband met de ter beschikkingstelling, werving en/of opleiding van de medewerker.
2. Onder andersoortige arbeidsverhoudingen als bedoeld in dit artikel wordt onder meer verstaan:a. Het aanstellen als ambtenaarb. De overeenkomst van opdrachtc. Aanneming van werkd. Het ter beschikking laten stellen van de medewerker aan de opdrachtgever door een derde voor hetzelfde of ander werk.
3. De opdrachtgever gaat niet rechtstreeks een arbeidsovereenkomst aan met de medewerker als de medeweker de arbeidsovereenkomst met Nieuwebaan.nl niet rechtsgeldig heeft beëindigd.
4. Het is de opdrachtgever verboden om de medewerker ertoe te bewegen om een arbeidsovereenkomst, dan wel een andersoortige arbeidsverhouding met een andere onderneming aan te gaan, met de bedoeling dat de medewerker middels deze andere onderneming in te lenen.


2.7 Selectie van medewerkers
1. De medeweker wordt door Nieuwebaan.nl gekozen enerzijds aan de hand van zijn hoedanigheden en kundigheden en anderzijds aan de hand van de door de opdrachtgever aangedragen functievereisten.
2. Niet-functierelevante vereisten die bovendien (kunnen) leiden tot (in)directe discriminatie, onder meer verband houdende met ras, godsdienst, geslacht en/of handicap, kunnen niet door de opdrachtgever worden gesteld. In ieder geval zullen deze eisen door Nieuwebaan.nl niet worden gehonoreerd, tenzij deze worden gesteld in het kader van een doelgroepenbeleid dat wettelijk is toegestaan, om gelijke arbeidsparticipatie te bevorderen.
3. De opdrachtgever heeft het recht om, als een medeweker niet voldoet aan de door de opdrachtgever gesteld functievereisten, dit binnen 4 uur na aanvang van de werkzaamheden aan Nieuwebaan.nl kenbaar te maken. In dat geval is de opdrachtgever gehouden Nieuwebaan.nl minimaal te betalen het aan de medewerker verschuldigde loon, vermeerderd met het werkgeversaandeel in de sociale lasten en premieheffing en het uit de CAO-ABU voortvloeiende verplichtingen.
4. Gedurende de looptijd van de opdracht is Nieuwebaan.nl gerechtigd om een voorstel te doen tot vervanging van de medewerker, bijvoorbeeld indien de medewerker niet langer in staat is de arbeid te verrichten, dan wel in verband met een door te voeren reorganisatie of herplaatsingsverplichting. Het inlenerstarief zal dan opnieuw worden vastgesteld.


2.8 Zorgverplichting opdrachtgever en vrijwaring wegens Nieuwebaan.nl
1. De opdrachtgever is ervan op de hoogte dat hij volgens artikel 7:658 BW en de geldende Arbowetgeving de verplichting heeft om te zorgen voor een veilige werkplek van de medewerker. De opdrachtgever verstrekt de medewerker concrete aanwijzingen om te voorkomen dat de uitzendkracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Tevens verstrekt de opdrachtgever de medewerker persoonlijke beschermingsmiddelen als dit noodzakelijk is. Indien de benodigdheden door Nieuwebaan.nl worden verzorgd, is Nieuwebaan.nl gerechtigd de kosten die daarmee samenhangen bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
2. Voordat de terbeschikkingstelling een aanvang neemt, verstrekt de opdrachtgever aan de medewerker en Nieuwebaan.nl de noodzakelijke informatie over de verlangde beroepskwalificatie van de medewerker, alsmede de Risico- Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), bevattende de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De medewerker dient voldoende gelegenheid te krijgen om van de inhoud kennis te nemen, alvorens de werkzaamheden aanvang kunnen vinden.
3. De opdrachtgever is tegenover de medewerker en Nieuwebaan.nl aansprakelijk voor en dientengevolge gehouden tot vergoeding van de schade die de medewerker in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de medewerker.
4. Als de medewerker in de uitoefening van zijn werkzaamheden zodanig letsel heeft bekomen dat daarvan de dood het gevolg is, is de opdrachtgever overeenkomstig artikel 6:108 BW jegens de in dat artikel bedoelde personen en jegens Nieuwebaan.nl gehouden tot vergoeding van de schade aan de bedoelde personen, tenzij de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de medewerker.
5. De opdrachtgever vrijwaart Nieuwebaan.nl volledig tegen aanspraken, jegens Nieuwebaan.nl ingesteld wegens het niet nakomen door de medewerker van de in dit artikel genoemde verplichtingen en zal de hiermee verband houdende kosten rechtsbijstand volledig aan Nieuwebaan.nl vergoeden. De opdrachtgever verleent Nieuwebaan.nl de bevoegdheid haar aanspraken bedoeld in onderhavig artikel aan de direct belanghebbende(n) te cederen.
6. De opdrachtgever is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaal dekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in dit artikel.


2.9 Identificatie en persoonsgegevens
1. De opdrachtgever stelt bij aanvang van de terbeschikkingstelling van een medewerker dienst identiteit vast aan de hand van het originele identiteitsdocument. De opdrachtgever richt zijn administratie zodanig in dat de identiteit van de uitzendkracht kan worden aangetoond.
2. De opdrachtgever behandelt de hem in het kader van de ter beschikkingstelling ter kennis gekomen persoonlijke gegevens van de medewerker vertrouwelijk en verwerkt deze in overeenstemming met de bepaling van de Wet bescherming persoonsgegevens en overige relevante wetgeving.
3. De opdrachtgever is gehouden om in het geval van een datalek, waarbij de kans is op verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens van de medewerker die door Nieuwebaan.nl aan hem ter beschikking zijn gesteld, een melding te doen bij het Collegebescherming persoonsgegevens en Nieuwebaan.nl. Indien noodzakelijk zal Nieuwebaan.nl de betrokken uitzendkrachten informeren.
4. Nieuwebaan.nl in niet aansprakelijk voor boetes of claims die de opdrachtgever worden opgelegd omdat hij zijn verplichtingen als in de voorgaande leden bedoeld, niet is nagekomen.
5. De opdrachtgever zal, indien er aanspraken jegens Nieuwebaan.nl zijn ingesteld wegens het niet nakomen door de opdrachtgever van de in dit artikel genoemde verplichtingen, de hiermee verband houdende schade waaronder kosten van rechtsbijstand, volledig aan Nieuwebaan.nl vergoeden.


2.10 Auto van de zaak en bedrijfssluiting
1. Als de opdrachtgever voornemens is de medewerker een auto ter beschikking te stellen, deelt de opdrachtgever dit onverwijld mede aan Nieuwebaan.nl. Uitsluitend in overleg met Nieuwebaan.nl komt de opdrachtgever met de medewerker overeen dat de auto privé gereden mag worden, zodat Nieuwebaan.nl hiermee rekening kan houden in de loonheffing. Als de opdrachtgever dit nalaat is hij gehouden de daaruit voortvloeiende schade, kosten en (fiscale) gevolgen te vergoeden die Nieuwebaan.nl lijdt.
2. Als er gedurende de ter beschikkingstelling een bedrijfssluiting of verplichte vrije dag plaatsvindt, informeert de opdrachtgever Nieuwebaan.nl hieromtrent bij het aangaan van de opdracht, zodat Nieuwebaan.nl hiermee rekening kan houden bij het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden. Als de opdrachtgever dit nalaat is hij gedurende de bedrijfssluiting of verplichte vrije dag, aan Nieuwebaan.nl het aantal uren verschuldigd zoals overeengekomen in de opdracht, vermenigvuldigd met het laatst geldende inlenerstarief.


2.11 Korte oproep
1. Indien een arbeidsomvang minder dan 15 uur per week met de werknemer is overeengekomen en de tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht niet zijn vastgelegd, dan wel indien de omvang van de arbeid niet of eenduidig is overeengekomen, is de opdrachtgever gehouden aan Nieuwebaan.nl per oproep ten minste het uurtarief berekend over drie gewerkte uren te betalen.
2. Hiermee wordt gelijkgesteld de situatie dat een werknemer voor een niet nader bepaald aantal uren wordt opgeroepen en daadwerkelijk op de afgesproken plaatst en tijd verschijnt, doch door opdrachtgever niet in de gelegenheid wordt gesteld om werkzaamheden te verrichten.Hoofdstuk 3 Voorwaarden Payrolling


3.1 De opdracht en de terbeschikkingstelling
1. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is de duur van de opdracht gelijk aan de duur van de arbeidsovereenkomst, welke Nieuwebaan.nl uit hoofde van de opdracht met de werknemer is aangegaan.
3. Tussentijdse opzegging van de opdracht voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Hierop geldt één uitzondering: als in de arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en Nieuwebaan.nl een proeftijd is openomen en Nieuwebaan.nl de arbeidsovereenkomst nog tijdens deze proeftijd kan beëindigen, mag de opdrachtgever de opdracht gedurende deze proeftijd beëindigen.
4. Opzeggen van een opdracht voor onbepaalde tijd kan slechts geschieden tegen de eerste dag waarop Nieuwebaan.nl de arbeidsovereenkomst door opzegging rechtsgelding kan doen beëindigen.
5. Elke opdracht eindigt onverwijld wegen ontbinding op het tijdstip dat één van beide partijen de ontbinding van de opdracht inroept omdat: de andere partij in verzuim is, de andere partij geliquideerd is of als de andere partij in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd. Dit leidt niet tot enige aansprakelijkheid van Nieuwebaan.nl voor de schade die de opdrachtgever dientengevolge lijdt. Ten gevolge van de ontbinding zullen de vorderingen van Nieuwebaan.nl onmiddellijk opeisbaar zijn.
6. Opdrachtgever is verplicht Nieuwebaan.nl te informeren als zich een situatie voordoet als bedoelt in lid 5 in onderhavig artikel.
7. Het einde van de opdracht betekent het einde van de terbeschikkingstelling. Beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever houdt in het verzoek van de opdrachtgever aan Nieuwebaan.nl om de lopende terbeschikkingstelling(en) te beëindigen tegen de datum waarop de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig is of wordt geëindigd, respectievelijk waartegen de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig is of wordt ontbonden.
8. De terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege indien en zodra Nieuwebaan.nl de werknemer niet meer ter beschikking kan stellen, doordat de arbeidsovereenkomst tussen Nieuwebaan.nl en de werknemer is geëindigd en deze arbeidsovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde opdrachtgever. Nieuwebaan.nl schiet in dit geval niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever hierdoor lijdt.


3.2 Beëindiging van de arbeidsovereenkomst
1. Nieuwebaan.nl informeert de opdrachtgever over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en vraagt de opdrachtgever of deze mag worden verlengd. Indien opdrachtgever op geen enkele wijze reageert, kan worden geacht dat de opdrachtgever instemt met een verlenging van de arbeidsovereenkomst waardoor Nieuwebaan.nl is gerechtigd de arbeidsovereenkomst met de werknemer te verlengen.
3. Opdrachtgever vrijwaart Nieuwebaan.nl voor alle kosten en schade, zowel directe als indirecte, die voortvloeien uit het beëindigen van de arbeidsovereenkomst tussen Nieuwebaan.nl en werknemer, waaronder begrepen eventuele vergoedingen ex artikel 7:677, 7:681 en 7:685 VW, overlijdensuitkering, evenals eventuele proceskostenveroordelingen. Opdrachtgever is gehouden aan Nieuwebaan.nl alle noodzakelijke ondersteuning en informatie te verstrekken die Nieuwebaan.nl aangeeft nodig te hebben in het kader van een te voeren gerechtelijke procedure. Eventuele procedurevoering vindt in nauw overleg met de opdrachtgever plaats.

3.3 Informatieplicht opdrachtgever
1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle door de opdrachtgever te verstrekken documenten en gegevens, die Nieuwebaan.nl nodig heeft voor het uitvoeren van de opdracht tijden en in de gewenste vorm in het bezit van Nieuwebaan.nl komen.
2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Nieuwebaan.nl ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. In dit kader wordt nadrukkelijk gewezen op de juistheid van het arbeidsverleden van de werknemer bij de opdrachtgever, waarbij niet enkel de duur van de arbeidsverhouding wordt opgegeven maar ook het aantal contracten. Verder is informatie omtrent het ziekteverzuim en functioneren van de betreffende werknemer bij de opdrachtgever essentieel.
3. Eventuele schade veroorzaakt door een tekortkoming van de naleving van in dit artikel genoemde punten die niet langer op de werknemer kunnen worden verhaald, zullen door Nieuwebaan.nl aan de opdrachtgever worden doorberekend.

3.4 De civiele ketenaansprakelijkheid voor loon
1. Naast Nieuwebaan.nl is de opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk jegens de medewerker voor de voldoening van het aan de medewerker verschuldigde loon, tenzij de opdrachtgever zich inzake de eventuele onderbetaling als niet-verwijtbaar kwalificeert.
2. De opdrachtgever dient ten behoeve van het aantonen van zijn niet-verwijtbaarheid in ieder geval Nieuwebaan.nl tijdig, juist en volledig te informeren inzake de inlenersbeloning.
3. Nieuwebaan.nl is jegens de opdrachtgever gehouden om de medewerker te belonen conform de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de ABU-cao voor Uitzendkrachten.
4. Indien de opdrachtgever zich nader wenst te laten informeren over de arbeidsvoorwaarden van de medewerker in het kader van de ketenaansprakelijkheid voor loon, treedt hij hierover in overleg met Nieuwebaan.nl.
5. De opdrachtgever onthoudt zich van het opvragen van de gegevens die geen betrekking hebben op of het in verband staan tot het loon van de medewerker. Nieuwebaan.nl behoudt zich het recht voor om geanonimiseerde informatie aan de opdrachtgever te verstrekken. Ten aanzien van de verkregen informatie met betrekking tot de medewerker is de opdrachtgever verplicht tot geheimhouding.

3.5 Selectie van medewerkers
1. Nieuwebaan.nl is op geen enkele manier belast bij de werving en selectie van het personeel door de opdrachtgever.
2. Nieuwebaan.nl is niet aansprakelijk indien de werknemer niet aan de verwachting voldoet.
3. Nieuwebaan.nl is niet verplicht om een door de opdrachtgever aangedragen werknemer een arbeidsovereenkomst aan te bieden.

3.6 Zorgverplichting opdrachtgever en vrijwaring wegens Nieuwebaan.nl
1. De opdrachtgever is ervan op de hoogte dat hij volgens artikel 7:658 BW en de geldende Arbowetgeving de verplichting heeft om te zorgen voor een veilige werkplek van de medewerker. De opdrachtgever verstrekt de medewerker concrete aanwijzingen om te voorkomen dat de uitzendkracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Tevens verstrekt te opdrachtgever de medewerker persoonlijke beschermingsmiddelen als dit noodzakelijk is. Indien de benodigdheden door Nieuwebaan.nl worden verzorgd, is Nieuwebaan.nl gerechtigd de kosten die daarmee samenhangen bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
2. Voordat de payrollovereenkomst aanvang neemt, verstrekt de opdrachtgever aan de medewerker en Nieuwebaan.nl de noodzakelijke informatie over de verlangde beroepskwalificatie van de medewerker, alsmede de Risico- Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), bevattende de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De medewerker dient voldoende gelegenheid te krijgen om van de inhoud kennis te nemen, alvorens de werkzaamheden aanvang kunnen vinden.
3. De opdrachtgever is tegenover de medewerker en Nieuwebaan.nl aansprakelijk voor en dientengevolge gehouden tot vergoeding van de schade die de medewerker in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de medewerker.
4. Als de medewerker in de uitoefening van zijn werkzaamheden zodanig letsel heeft bekomen dat daarvan de dood het gevolg is, is de opdrachtgever overeenkomstig artikel 6:108 BW jegens de in dat artikel bedoelde personen en jegens Nieuwebaan.nl gehouden tot vergoeding van de schade aan de bedoelde personen, tenzij de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de medewerker.
5. De opdrachtgever vrijwaart Nieuwebaan.nl volledig tegen aanspraken, jegens Nieuwebaan.nl ingesteld wegens het niet nakomen door de medewerker van de in dit artikel genoemde verplichtingen en zal de hiermee verband houdende kosten rechtsbijstand volledig aan Nieuwebaan.nl vergoeden. De opdrachtgever verleent Nieuwebaan.nl de bevoegdheid haar aanspraken bedoeld in onderhavig artikel aan de direct belanghebbende(n) te cederen.
6. De opdrachtgever is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaal dekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in dit artikel.

3.7 Identificatie en persoonsgegevens

2. Mocht bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst een vordering op de werknemer zijn ontstaan in verband met een door de opdrachtgever onjuist en/of niet tijdig verstrekte tijdsregistratie, een in opdracht van de opdrachtgever te veel genoten aantal vakantiedagen, dan wel in opdracht van de opdrachtgever verstrekken van voorschotten, dan zal Nieuwebaan.nl in eerste instantie deze vordering op de werknemer trachten te verhalen. Mocht de werknemer weigerachtig blijven betalen, de vordering betwisten, dan wel stelt onvoldoende financiële draagkracht te hebben dan zal Nieuwebaan.nl de vordering aan de opdrachtgever door factureren.

1. De opdrachtgever dient het originele identificatiebewijs van de werknemer te controleren op echtheid en geldigheid. Vervolgens dient de opdrachtgever een goed leesbare kopie van het identiteitsbewijs en de tewerkstellingsvergunning (indien van toepassing) vast te leggen in haar eigen administratie en een goed leesbare kopie, voorzien van de handtekening van zowel werknemer als opdrachtgever en dagtekening, in te sturen naar Nieuwebaan.nl, samen met het inschrijfformulier.
2. De opdrachtgever geeft hierbij toestemming dat Nieuwebaan.nl, of incidenteel een certificeringsinstelling van Nieuwebaan.nl, steekproefsgewijs deze bovenstaande procedure op locatie van de opdrachtgever controleert.

3. Nieuwebaan.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor een eventuele boete die in het kader van de Wet Arbeid Vreemdelingen aan de opdrachtgever kan worden opgelegd. Eventuele boetes welke in dit kader aan Nieuwebaan.nl worden opgelegd zullen wij verhalen op de opdrachtgever.


3.8 Auto van de zaak en bedrijfssluiting

1. Als de opdrachtgever voornemens is de medewerker een auto ter beschikking te stellen, deelt de opdrachtgever dit voor aanvang van de payrollovereenkomst mede aan Nieuwebaan.nl. Uitsluitend in overleg met Nieuwebaan.nl komt de opdrachtgever met de medewerker overeen dat de auto privé gereden mag worden, zodat Nieuwebaan.nl hiermee rekening kan houden in de loonheffing. Als de opdrachtgever dit nalaat is hij gehouden de daaruit voortvloeiende schade, kosten en (fiscale) gevolgen te vergoeden die Nieuwebaan.nl lijdt.

2. Mocht gedurende de payrollovereenkomst alsnog een motorvoertuig aan de werknemer beschikbaar worden gesteld, dan zal Nieuwebaan.nl hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

3. Als er gedurende de opdracht een bedrijfssluiting of verplichte vrije dag plaatsvindt, informeert de opdrachtgever Nieuwebaan.nl hieromtrent bij het aangaan van de opdracht, zodat Nieuwebaan.nl hiermee rekening kan houden bij het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden. Als de opdrachtgever dit nalaat is hij gedurende de bedrijfssluiting of verplichte vrije dag, aan Nieuwebaan.nl het aantal uren verschuldigd zoal overeengekomen in de opdracht.


3.9 Beloning en vergoeding

1. Voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever verplicht Nieuwebaan.nl te informeren omtrent de gebondenheid van de opdrachtgever aan een CAO, waartoe hij ten opzichte van eventuele eigen werknemers gehouden zijn deze na te leven.

2. Voor aanvang van de opdracht verstrekt de opdrachtgever aan Nieuwebaan.nl de naam van de uit te oefenen functie alsmede de hoogte van de beloning.

3. Het bruto uurloon van de werknemer wordt steeds vooraf aan de terbeschikkingstelling bepaald aan de hand van de CAO-ABU voor uitzendkrachten of de bij de opdrachtgever geldende CAO (inlenersbelonig).

4. Het bruto uurloon komt tot stand in overleg met de opdrachtgever en wordt gebaseerd op de beloning die in het bedrijf van de opdrachtgever wordt gegeven of zal worden gegeven aan vast personeel in dezelfde functie en dezelfde leeftijd en rekening houdend met dezelfde ervaring. Deze procedure wordt ook gevoerd met het vaststellen van vergoedingen.

5. Indien op enig moment blijkt dat de functieomschrijving niet overeenstemt met de feitelijke functie danwel dat de beloning van de werknemer niet overeenstemt met het gewicht van de functie, dan zal de opdrachtgever Nieuwebaan.nl daarvan onmiddellijk in kennis stellen, vergezeld van een voorstel tot aanpassing van de functiebenaming en/of de beloning.

6. De functie en/of inschaling kan tijdens de opdracht worden aangepast, indien de werknemer op die aanpassing in redelijkheid aanspraak maakt met een beroep op de wet- en regelgeving, CAO en/of beloningsregeling bij de opdrachtgever.

7. De opdrachtgever stelt Nieuwebaan.nl tijdig en in ieder geval direct bij het bekend worden op de hoogte van wijzigingen in de beloningsregeling van de opdrachtgever van eventuele initiële loonsverhogingen dan wel wijzigingen in een eventuele CAO waaraan de opdrachtgever gebonden zou zijn ten opzichte van zijn eventuele eigen medewerkers.

8. Op verzoek van Nieuwebaan.nl zal de opdrachtgever de te hanteren eigen beloningsregeling per functie schriftelijk aan Nieuwebaan.nl toesturen.

9. Wanneer het loonbegrip van de opdrachtgever gevolgde CAO gevolgd wordt geldt dit tevens voor: toeslagen, vergoedingen, loonsverhogingen en ADV.

10. Alle kosten voor Nieuwebaan.nl over het door de werknemer verrichte overwerk, werk op zaterdag, zondag, feestdagen evenals alle overige kosten samenhangend met onregelmatigheidstoeslagen zijn door de opdrachtgever aan Nieuwebaan.nl verschuldigd voor zover deze kosten uit hoofde van de CAO van de opdrachtgever of, indien van toepassing de CAO-ABU, aan de werknemer moeten worden betaald. Indien op enig moment wordt vastgesteld dat bovenvermelde toeslagen op het door de werknemer verrichte werk van toepassing zijn, zal Nieuwebaan.nl de beloning corrigeren en zal het aan de opdrachtgever in rekening gebrachte tarief, indien noodzakelijk met terugwerkende kracht, worden aangepast en is de opdrachtgever het aangepaste tarief aan Nieuwebaan.nl verschuldigd. Indien er sprake is van een verplichting tot het betalen van toeslagen is de opdrachtgever verplicht om Nieuwebaan.nl hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Nieuwebaan.nl kan wegens overtreden van de op de toeslagen toepasselijke regelgeving nooit door de opdrachtgever aansprakelijk worden gehouden. De opdrachtgever vrijwaart Nieuwebaan.nl voor op bedoelde overtredingen gebaseerde aanspraken van de werknemer of derden.

11. Indien de opdrachtgever aan de werknemer een netto-onkostenvergoeding wenst te verstrekken dan is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor naleving van de maximale toegestane onbelaste vergoedingen. Nieuwebaan.nl heeft een inspanningsverplichting om de opdrachtgever te informeren over de maximale hoogte van de onbelaste vergoedingen. Mocht een netto vergoeding zijn verstrekt boven het fiscaal toelaatbare dan zal de schade hiervan door Nieuwebaan.nl worden doorberekend naar de opdrachtgever.


3.10 Korte oproep

1. Indien een arbeidsomvang minder dan 15 uur per week met de werknemer is overeengekomen en de tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht niet zijn vastgelegd, dan wel indien de omvang van de arbeid niet of eenduidig is overeengekomen, is de opdrachtgever gehouden aan Nieuwebaan.nl per oproep ten minste het uurtarief berekend over drie gewerkte uren te betalen.

2. Hiermee wordt gelijkgesteld de situatie dat een werknemer voor een niet nader bepaald aantal uren wordt opgeroepen en daadwerkelijk op de afgesproken plaatst en tijd verschijnt, doch door opdrachtgever niet in de gelegenheid wordt gesteld om werkzaamheden te verrichten.


3.11 Begeleiding bij ziekte

1. Is de werknemer langere tijd ziek, dan draagt Nieuwebaan.nl zorg voor de begeleiding van de werknemer tijdens zijn ziekte en indien mogelijk voor re-integratie. Nieuwebaan.nl kan contact opnemen met de opdrachtgever om de mogelijkheden van re-integratie binnen de organisatie van de opdrachtgever te onderzoeken. De opdrachtgever zal Nieuwebaan.nl de daarvoor benodigde informatie verstrekken. Indien naar het oordeel van Nieuwebaan.nl re-integratie van de werknemer in aangepast dan wel ander passend werk bij de opdrachtgever tot de mogelijkheden behoort, zal de opdrachtgever volledige medewerking aan de re-integratie verlenen.


Hoofdstuk 4 Voorwaarden voor werving & selectie

4.1 Vergoeding en inhoud van de overeenkomst

1. De door de opdrachtgever aan Nieuwebaan.nl verschuldigde vergoeding kan bestaan uit, hetzij een van tevoren vast overeengekomen bedrag, hetzij uit een van tevoren overeengekomen percentage van het aan de werkzoekende aangeboden fulltime bruto jaarsalaris te vermeerderen met vakantiebijslag.

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de in lid 1 van dit artikel bedoelde vergoeding slechts verschuldigd indien de werving en selectie heeft geleid tot een arbeidsovereenkomst respectievelijk andersoortige arbeidsverhouding met een door Nieuwebaan.nl geselecteerde werkzoekende. De vergoeding is eveneens verschuldigd indien de door Nieuwebaan.nl geselecteerde werkzoekende op andere wijze, bijvoorbeeld middels terbeschikkingstelling, werkzaamheden voor de opdrachtgever gaat verrichten.

3. De specifieke voorwoorden op basis waarvan Nieuwebaan.nl de werving en selectie uitvoert zijn opgenomen in een werving en selectie overeenkomst.

4. Eventuele pro memorie posten worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht.


4.2 Aangaan arbeidsverhouding door opdrachtgever en werkzoekende

1. Als de opdrachtgever gedurende de looptijd van de opdracht tot werving en selectie of binnen zes maanden na beëindiging daarvan zelf (alsnog) een samenwerking als genoemd in artikel 4.1.2 met een door Nieuwebaan.nl geselecteerde werkzoekende aangaat, is hij terstond aan Nieuwebaan.nl de overeengekomen vergoeding verschuldigd.


4.3 Selectie

1. De werkzoekende wordt door Nieuwebaan.nl geselecteerd enerzijds aan de hand van de door de opdrachtgever aan Nieuwebaan.nl verstrekte wensen omtrent diens hoedanigheden en kundigheden en verstrekte inlichtingen betreffende de aard van de functie en anderzijds aan de hand van de bij de arbeidsbemiddelingsonderneming bekende hoedanigheden en kundigheden van de werkzoekende.

2. Niet-functierelevante eisen bij het verstrekken van wensen en inlichtingen betreffende de gewenste kandidaat en de aard van de functie zoals bedoeld in het vorige lid van dit artikel, kunnen niet door de opdrachtgever worden gesteld. In ieder geval zullen deze eisen door Nieuwebaan.nl niet worden gehonoreerd, tenzij ze worden gesteld in het kader van een doelgroepenbeleid die wettelijk is toegestaan, om gelijke arbeidsparticipatie te bevorderen.


4.4 Exclusiviteit

1. Werving & Selectieopdrachten gelden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, op basis van exclusiviteit. Dit Betekent dat Nieuwebaan.nl de enige partij is die opdracht heeft om de werving & selectieopdracht te verrichten en/of om invulling te geven aan een functie of vacature. Mochten zich kandidaten aanmelden via de opdrachtgever of via derden, dan neemt Nieuwebaan.nl deze kandidaten mee in de procedure. De opdrachtgever is gehouden Nieuwebaan.nl te informeren over dergelijke kandidaten.